Διδασκαλία

Ενδεικτικά:

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Οικονομικά της Καινοτομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση και Διεθνοποίηση Βιοτεχνολογικών Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων, Σταρτηγικός Σχεδιασμός Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Υπηρεσιών, κτλ.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι και ΙΙ, Μακροοικονιμική Θεωρία Ι και ΙΙ, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Βιοοικονομία και Βιώσιμης Ανάπτυξη, κτλ.

Εξ’ Αποστάεως Εκπαίδευση

Μάρκετινγκ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Σταρτηγική για Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, κτλ.