Την Κυριακή 19/04 εξήγησα στην εκπομπή τι είναι τα ομόλογα IoUs και πώς λειτουργούν σε περίπτωση παράλληλου νομίσματος. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Ο ίδιος ο κος Βαρουφάκης είχε αρθρογραφήσει για τις καταστροφικές συνέπειες το 2011. Μαύρη αγορά, μεγάλη πτώση του βιοτικού επιπέδου, φτώχεια, κατάρρευση των τραπεζών.

On Sunday 19/04 I explained what the IoUs are in the morning talk show and how they operate in case of a parallel currency. The consequences would be devastating. Mr. Varoufakis himself in his article back in 2011 wrote about these devastating effects.  Black market, huge fall in the standard of living, poverty, collapse of banks.